Privacyverklaring Jolijf

Jolijf, gevestigd aan Fluitekruid 65, 3984 BB Odijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jolijf.nl | Fluitekruid 65, 3984 BB Odijk | 0641324930
Jolanda Hamers is de Functionaris Gegevensbescherming van Jolijf. Zij is te bereiken via info@jolijf.nl

Persoonsgegevens die Jolijf verwerkt
Jolijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Jolijf verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jolijf verwerkt
Jolijf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Jolijf persoonsgegevens verwerkt
Jolijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Jolijf verwerkt ook persoonsgegevens vanwege een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jolijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jolijf) tussen zit.

Hoe lang Jolijf persoonsgegevens bewaart
Jolijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                     Bewaartermijn                   Reden
Persoonsgegevens      7 jaar                         Wettelijk verplicht

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens (over je gezondheid) bewaart Jolijf zolang je lessen volgt. Deze zijn nodig voor een goede begeleiding en blessurepreventie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jolijf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jolijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Jolijf gebruikt
Jolijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jolijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Jolijf een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Jolijf van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jolijf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Jolijf reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Jolijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Jolijf jouw persoonsgegevens beveiligt
Jolijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jolijf.nl